Regulamin Ucznia

 1. Uczeń ma prawo:
 2. do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 3. do jawnej oceny zachowania i postępów w nauce,
 4. do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. do pomocy w przypadku trudności w nauce.

 

2.Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
 2. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych osób,
 3. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

    (uczeń, który zniszczy sprzęt szkolny lub wyrządzi inne szkody, zobowiązany jest do naprawy i pokrycia kosztów),

 1. przestrzegania i wykonywania zadań i poleceń wydawanych przez nauczyciela,
 2. punktualnego przychodzenia do szkoły.

 

3 .Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin lekcyjnych w skali rocznej, nie będzie klasyfikowany i   promowany do następnej klasy.

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 3. wzorową postawę,
 4. wybitne osiągnięcia.

 

5 .Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły lub organizacje pozaszkolne na wniosek nauczyciela lub Komitetu Rodzicielskiego.

 

 1. Ustala się następujące rodzaje nagród:
 2. pochwała wychowawcy klasy,
 3. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 4. nagrody i dyplomy.

 

 1. Za nieprzestrzeganie satutu uczeń może być ukarany:
 2. upomnieniem wychowawcy klasy,
 3. upomnieniem dyrektora szkoły,
 4. zawieszeniem w prawach ucznia,
 5. usunięciem z listy uczniów szkoły.

 

 1. Ukarany uczeń może odwołać siȩ do dyrektora szkoły, odwołanie powinno być rozpatrzone wciągu 14 dni.

 

 1. Szkoła ma obowiązek informować rodziców ( prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.

 

 1. Na wniosek wychowawcy lub rodzica, za zgodą i na warunkach określonych przez Radę Pedagogiczną, uczeń może być przeniesiony do wyższej klasy.