Regulamin szkoły

 1. Szkoła jest członkiem Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.
  2. Cykl kształcenia trwa 12 lat.
  3. Szkoła ma w swojej strukturze organizacyjnej klasy 0-11 . 
  4. Nowy rok szkolny rozpoczyna się w drugą sobotę września, a kończy się w pierwszą 
  niedzielę czerwca.
 2. 5. Zajęcia trwają w godzinach ** od 9:00 do 13:00. 
  6. Przerwa świąteczna oraz ferie zimowe i wiosenne ustalane są na podstawie kalendarza 
  szkoły św.Izydora. 
  7. Do szkoły przyjmowani są uczniowie w wieku od 4 do 18 lat. . 
  8. Dzieci przyjmowane są do odpowiedniej klasy na podstawie sprawdzianu umiejętności 
  językowych. 
  9. Szkoła realizuje cele i zadania określone w programie nauczania opracowanym przez 
  Centralę Polskich Szkół Dokształcających, a w szczególności: 
  a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności wynikających z planów nauczania, 
  b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych 
  w programie, 
  c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do możliwości szkoły, 
  d) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie kół zainteresowań i 
  zespołów artystycznych 
  10. Uczeń przebywający w szkole podczas zajęć: 
  a) lekcyjnych, znajduje się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 
  b) pozalekcyjnych, pod opieką osoby prowadzącej zajęcia , za zgodą rodziców. 
  11. Podczas imprez pozalekcyjnych uczeń znajduje się pod opieką rodziców lub osoby przez 
  nich upoważnionej. 
  . 12. Nauczyciele sprawują dyżury w szkole podczas przerwy. 
  13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi, 
  na okres nie dłuższy niż 3 lata . 
  15. Rodzice uczniów danej klasy mogą wystąpić do dyrektora szkoły z prośbą o zmianę 
  wychowawcy (decyzję swą dyrektor musi podjąć w ciągu 14 dni po wpłynięciu wniosku) 
  16. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania, który ma na celu wartościowanie 
  postępów ucznia. Obowiązuje następująca skala ocen: 
  a) z przedmiotów: 1,2,3,4, 5,6 
  b) z zachowania: wzorowe,bardzo dobre, dobre, poprawne i nieodpowiednie. 
  17. Postępy w nauce sprawdzane są w formie ustnej i pisemnej. 
  18. Nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców o efektach pracy ich dzieci w 
  dowolnie wybranej formie.

Aneks do Regulaminu Szkoły,

pkt.4: 

"Nowy rok szkolny rozpoczyna siȩ w pierwszą sobotę po Labor Day, a kończy się po przepracowaniu minimum 32 sobót”.

pkt 5: 

 "Zajęcia trwają  w godzinach od . **9:00 do 13:00".